การปรับค่่่่าตอบแทนพนักงานราชการ PDF
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2013 เวลา 11:17 น.
การปรับค่่่่าตอบแทนพนักงานราชการ ขอให้โรงเรียนที่มีพนักงานราชการ ดำเนินการออกคำสั่งให้พนักงานราชการ
ได้รับการปรับค่าตอบแทนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษา ค่าตอบแทนชดเชยและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

พร้อมจัดส่งคำสั่ง จำนวน  3  ชุด ส่งภายในวันที่  2  พฤษภาคม  2556


หนังสือ ,รายละเอียดการประบค่าตอบแทน , ตารางคำนวณอัตรค่าตอบแทน