นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

             การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา             


รายชื่อสถานศึกษาพอเพียงในสังกัด    
รายชื่อศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ในสังกัด 


**************************************************************************************

 Update 3 ตุลาคม 2562

การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ...คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่

............................................................................................................................................................................

ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"

ประจำปี 2561...คลิกดาวน์โหลดประกาศ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" ประจำปี 2560...คลิกดาวน์โหลดประกาศ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 เรื่อง รับสมัครผลงานเพื่อคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี2560 

 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (สถานศึกษาพอเพียง จำนวน 76 โรงเรียน) ...คลิกดาวน์โหลดรายชื่อสถานศึกษาพอเพียง

 หนังสือราชการ...คลิกดาวน์โหลด

 สิ่งที่ส่งมาด้วย...คลิกดาวน์โหลด

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมการบ่มเพาะเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมลำมูล สพป.นครราชสีมา เขต 7

เอกสารการอบรม

1. แนวทางการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา...คลิกดาวน์โหลด

2. คู่มือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    (สถานศึกษาพอเพียง)...คลิกดาวน์โหลด

3. เอกสาร สพฐ.001 แบบประเมินสถานศึกษาพอเพียง...คลิกดาวน์โหลด

4. รายชื่อคณะกรรมการบ่มเพาะ ติดตาม และประเมิน...คลิกดาวน์โหลด

5. Powerpoint การเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและการถอดบทเรียน...คลิกดาวน์โหลด

6. Powerpoint รายการประเมินด้านที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน...คลิกดาวน์โหลด

7. Powerpoint รายการประเมินด้านที่ 4 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา...คลิกดาวน์โหลด

8. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปฐมวัย Do & Don't...คลิกดาวน์โหลด

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หนังสือ สพป.นครราชสีมา เขต 7 ที่ ศธ 04068/1222 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 (สำหรับโรงเรียนที่ได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียง)

เรื่อง รับสมัครผลงานเพื่อคัดกรองและคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

หนังสือราชการและสิ่งที่ส่งมาด้วย...คลิกที่นี่

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หนังสือ สพป.นครราชสีมา เขต 7 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04068/1111 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2559 (สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง)

เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี 2559 - 2560

หนังสือราชการ...คลิกที่นี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 มีจำนวน 3 ไฟล์

                      เอกสาร สพฐ. 001 แบบประเมินสถานศึกษาพอเพียง...คลิกที่นี่

                      วิธีคำนวณคะแนนกำรประเมินสถำนศึกษำพอเพียง.......คลิกที่นี่

                      รายการประเมิน และเกณฑ์คุณภาพ............................คลิกที่นี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 มีจำนวน 1 ไฟล์

                      แบบสำรวจขอรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง.........คลิกที่นี่

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หนังสือ สพป.นครราชสีมา เขต 7 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04068/1112 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2559 (สำหรับโรงเรียนที่ได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียง)

เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี 2559 - 2560

หนังสือราชการ...คลิกที่นี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาและประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ...คลิกที่นี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ขั้นตอนการดำเนินการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.................................คลิกที่นี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบประเมินตนเองเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.....................................คลิกที่นี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เกณฑ์การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง................................................คลิกที่นี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลประกอบการคัดกรองศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง....................................คลิกที่นี่