นำเข้าข้อมูลระบบการรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา PDF
วันจันทร์ที่ 05 มีนาคม 2012 เวลา 16:00 น.

 นำเข้าข้อมูลระบบการรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

คู่มือระบบการรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ด้วย รัฐบาลมีนโยบายกำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”และศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ต้องการข้อมูลเพื่อดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ จึงขอให้หน่วยงานของท่าน นำเข้าข้อมูลให้ครบถ้วนทางเว็บไซต์ http://nispa.nccd.go.th/main/login.php

รหัสผู้ใช้งาน edu3007 รหัสผ่าน edu3007 ภายในวันที่  ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕