นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ด่วนที่สุด การพัฒนาด้วยระบบ UTQ ออนไลน์ PDF
วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤษภาคม 2012 เวลา 14:16 น.

สพป.นครราชสีมา เขต 7 ให้สถานศึกษาดำเนินการพัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูทุกคน ผ่านระบบ UTQ ออนไลน์ ระยะที่ 2 และรายงานผลการดำเนินงานให้ สพป.นครราชสีมา เขต 7 ทราบตามแบบรายงานการอบรมผ่านระบบ UTQ ออนไลน์ หร้อมทั้งสรุปปัจจัย วิธีการ และปัญหาอุปสรรค ในการพัฒนา ตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือน พ.ค. - ต.ค. 2555

ด่วนที่สุด 1. หนังสือแจ้งโรงเรียนและแบบรายงาน

           2.  คูมือ e-training UTQ ออนไลน์ 

ให้ข้าราชการครู และผู้บริหารสถานศึกษา เข้ารับการอบรม โดยศึกษาระเบียบการฝึกอบรมและลงทะเบียนเรียนทางเว็บไซด์

 

http://www.utqonline.com/  

http://www.utqonline.net/

http://www.utqonline.in.th/