ระบบการสำรวจบริการของหน่วยงานภาครัฐ PDF
วันศุกร์ที่ 08 มิถุนายน 2018 เวลา 15:21 น.

         แจ้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการปักหมัดเพื่อบันทึกตำแหน่งจุดให้บริการประชาชน

แล้วให้รายงานผลการดำเนินการไปยังเขตพื้นที่การศึกษาภายหลังการดำเนินการเสร็จแล้ว

 

หนังสือราชการ (เขตแจ้งโรงเรียน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

     1. หนังสือต้นเรื่อง (สำเนาหนังสือ สพฐ.)

     2. แนวทางและขั้นตอนการดำเนินงาน


            ศูนย์ ICT