นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

                  เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

                          แจ้งให้ครูผู้รับผิดชอบหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าว   รายละเอียด  คลิก

                                                                                           ศน. อิทธิพล / 0973423770