เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

                          แจ้งให้ครูผู้รับผิดชอบหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าว   รายละเอียด  คลิก

                                                                                           ศน. อิทธิพล / 0973423770