นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

                  เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

                          สพป.นครราชสีมาเขต 7 ได้ดำเนินการสอบแข่งขันทักษะภาษาไทยของนักเรียน  บัดนี้ได้ดำเนินการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการแข่งขันตามประกาศนี้


                                     1.  หนังสือราชการ    คลิก


                                     2. ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยฯ  (ภายใน 14 มิ.ย.62)


                                                                                                                       ศน. วัชร  นาดี / 085-6174236