นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

              เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

                      สพป.นม. เขต 7 ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วนพระพุทธศาสนา ปีที่ 4 รายละเอียด   คลิก
                                                                               ศน.ชูโชค  ชะออน / 093-326-7127