นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

หนังสือราชการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุธ, 08 เมษายน 2020
2 การเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษาสังกัดสำนักงงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุธ, 08 เมษายน 2020
3 การส่งแบบรายงานการออกประกาศนียบัตร และแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) อังคาร, 07 เมษายน 2020
4 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนาและพิธีทางศาสนาและพิธีีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อังคาร, 07 เมษายน 2020
5 มาตรการป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดนครราชสีมา อังคาร, 07 เมษายน 2020
6 รายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(เพิ่มเติม) ศุกร์, 03 เมษายน 2020
7 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563(70%) ศุกร์, 03 เมษายน 2020
8 การขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา ศุกร์, 03 เมษายน 2020
9 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 67 โรงเรียน บง.65 พฤหัสบดี, 02 เมษายน 2020
10 แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 พฤหัสบดี, 02 เมษายน 2020
11 การคัดสรรผู้รับทุนพระราชทาน พุธ, 01 เมษายน 2020
12 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 3 พุธ, 01 เมษายน 2020
13 หลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19(Coronavirus Disease2019(COVID-19)) อังคาร, 31 มีนาคม 2020
14 มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา(ฉบับที่2) อังคาร, 31 มีนาคม 2020
15 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) อังคาร, 31 มีนาคม 2020
16 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ อังคาร, 31 มีนาคม 2020
17 แจ้งมาตรการป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา อังคาร, 31 มีนาคม 2020
18 แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 รายการค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต บง.60 จันทร์, 30 มีนาคม 2020
19 สำรวจข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2563 จันทร์, 30 มีนาคม 2020
20 แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 งบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าพาหนะรับ – ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 จันทร์, 30 มีนาคม 2020
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 211