นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

หนังสือราชการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 การรายงานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวมในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ภาคเรียนที่2/2562 พฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2019
2 ข้อสังเกตการออกติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน จังหวัดนครราชสีมา พฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2019
3 ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน พฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2019
4 การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2019
5 ขอเรียนเชิญสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการเจริญพุทธมนต์และปฏิบัติธรรม พุธ, 16 ตุลาคม 2019
6 แจ้งเร่งรัดการรายงานข้อมูลการมาเรียน,น้ำหนัก,ส่วนสูงนักเรียน ระบบปัจจัยนักเรียนยากจน (ระบบ CCT) พุธ, 16 ตุลาคม 2019
7 การขอตรวจสอบอุปกรณ์รับสัญญาณทรูวิชั่นของโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนทรูปลูกปัญญา พุธ, 16 ตุลาคม 2019
8 นโยบายที่2 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ตัวชี้วัดที่ 26 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ศุกร์, 11 ตุลาคม 2019
9 แจ้งแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข และการรายงานข้อมูลในระบบ CCT พุธ, 09 ตุลาคม 2019
10 ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. ปีงบประมาณ 2562 ตัวชี้วัดที่ 34 และ 35 พุธ, 09 ตุลาคม 2019
11 การขับเคลื่อนนโยบาย2562ปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน สูกการปฏิบัติ อังคาร, 08 ตุลาคม 2019
12 การตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 อังคาร, 08 ตุลาคม 2019
13 ขอประชาสัมพันธ์โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ สู่เยาวชน จันทร์, 07 ตุลาคม 2019
14 แนวทางการจ้างเหมาบริการ ศุกร์, 04 ตุลาคม 2019
15 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกืจกรรมชุมพวง เดิน วิ่ง ปั่น ปันสุข ศุกร์, 04 ตุลาคม 2019
16 การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562 พฤหัสบดี, 03 ตุลาคม 2019
17 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนนักการภารโรงโครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 4 พุธ, 02 ตุลาคม 2019
18 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบดำเนินงานเพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนที่จ้างตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4 อังคาร, 01 ตุลาคม 2019
19 แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ อังคาร, 01 ตุลาคม 2019
20 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน จันทร์, 30 กันยายน 2019
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 192