นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

หนังสือราชการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 ขอเรียนเชิญสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการเจริญพุทธมนต์และปฏิบัติธรรม พุธ, 16 ตุลาคม 2019
2 แจ้งเร่งรัดการรายงานข้อมูลการมาเรียน,น้ำหนัก,ส่วนสูงนักเรียน ระบบปัจจัยนักเรียนยากจน (ระบบ CCT) พุธ, 16 ตุลาคม 2019
3 การขอตรวจสอบอุปกรณ์รับสัญญาณทรูวิชั่นของโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนทรูปลูกปัญญา พุธ, 16 ตุลาคม 2019
4 นโยบายที่2 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ตัวชี้วัดที่ 26 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ศุกร์, 11 ตุลาคม 2019
5 แจ้งแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข และการรายงานข้อมูลในระบบ CCT พุธ, 09 ตุลาคม 2019
6 ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. ปีงบประมาณ 2562 ตัวชี้วัดที่ 34 และ 35 พุธ, 09 ตุลาคม 2019
7 การขับเคลื่อนนโยบาย2562ปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน สูกการปฏิบัติ อังคาร, 08 ตุลาคม 2019
8 การตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 อังคาร, 08 ตุลาคม 2019
9 ขอประชาสัมพันธ์โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ สู่เยาวชน จันทร์, 07 ตุลาคม 2019
10 แนวทางการจ้างเหมาบริการ ศุกร์, 04 ตุลาคม 2019
11 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกืจกรรมชุมพวง เดิน วิ่ง ปั่น ปันสุข ศุกร์, 04 ตุลาคม 2019
12 การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562 พฤหัสบดี, 03 ตุลาคม 2019
13 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนนักการภารโรงโครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 4 พุธ, 02 ตุลาคม 2019
14 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบดำเนินงานเพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนที่จ้างตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4 อังคาร, 01 ตุลาคม 2019
15 แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ อังคาร, 01 ตุลาคม 2019
16 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน จันทร์, 30 กันยายน 2019
17 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 1/2562 จันทร์, 30 กันยายน 2019
18 ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่4/62 ศุกร์, 27 กันยายน 2019
19 โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พฤหัสบดี, 26 กันยายน 2019
20 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจการติดตั้งโปรแกรมแบบฟร์อมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline พุธ, 25 กันยายน 2019
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 192