นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

หนังสือราชการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 การคัดสรรผู้รับทุนพระราชทาน พุธ, 01 เมษายน 2020
2 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 3 พุธ, 01 เมษายน 2020
3 หลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19(Coronavirus Disease2019(COVID-19)) อังคาร, 31 มีนาคม 2020
4 มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา(ฉบับที่2) อังคาร, 31 มีนาคม 2020
5 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) อังคาร, 31 มีนาคม 2020
6 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ อังคาร, 31 มีนาคม 2020
7 แจ้งมาตรการป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา อังคาร, 31 มีนาคม 2020
8 แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 รายการค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต บง.60 จันทร์, 30 มีนาคม 2020
9 สำรวจข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2563 จันทร์, 30 มีนาคม 2020
10 แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 งบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าพาหนะรับ – ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 จันทร์, 30 มีนาคม 2020
11 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศุกร์, 27 มีนาคม 2020
12 การสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ศุกร์, 27 มีนาคม 2020
13 การปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ของจัวหวัดนครราชสีมา ศุกร์, 27 มีนาคม 2020
14 การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน ศุกร์, 27 มีนาคม 2020
15 การเปิดพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษาและไม่กีดกันให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทำกิจกรรม รวมทั้งแสดงออกได้อย่างมีเสรีภาพและสร้างสรรค์ ศุกร์, 27 มีนาคม 2020
16 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ศุกร์, 27 มีนาคม 2020
17 แบบประเมินตนเองตามคุณลักษณ์ของโรงเรียนประชารัฐ พุธ, 25 มีนาคม 2020
18 มาตรการป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พุธ, 25 มีนาคม 2020
19 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการไทยพีบีเอส ชวนครูวิทย์ คณิต มาคิดให้ว้าว ปีที่ 4 พุธ, 25 มีนาคม 2020
20 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการการอบรมพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน อังคาร, 24 มีนาคม 2020
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 210