นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

 

ประวัติความเป็นมา

  การปฏิรูปการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย ได้เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นที่มาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกอบกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 ตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาดังกล่าวต้องยุบมารวมกัน หน่วยงานดังกล่าว คือ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กรมสามัญศึกษา และกรมวิชาการ และให้ทบวงมหาวิทยาลัยมาสังกัด  กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับระดับเขตพื้นที่ได้หลอมรวมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ สำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอ จัดตั้งขึ้นเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 6 กรกฎาคม 2546 เลขที่ 519 หมู่ที่ 1 ตำบล ชุมพวง   อำเภอ ชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา โดยใช้อาคารของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอชุมพวง เป็นที่ตั้งของสำนักงานฯ ต่อมาได้ปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ ให้กว้างขวางขึ้น เพื่อรองรับ การจัดระบบโครงสร้าง และอัตรากำลังที่เพิ่มขึ้น มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรียงตามลำดับดังนี้

                   นายสิทธิชัย   รอดเดชา                     6 ก.ค. 2546  –  21 มิ.ย. 2547

                   นายมานะ    สินธุวงษานนท์                21 มิ.ย. 2547 –  5 ต.ค. 2550

                   นายสถาพร   หยองเอ่น                     1 ต.ค. 2551   –  30 มี.ค. 2552

                   นายพิทยา    จันฤๅไชย                     1 เม.ย. 2552  –  2 พ.ย. 2553

                   นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง                           3 พ.ย. 2553   -  30 ก.ย. 2554

                   นายชนาธิป  สำเริง                           3 ต.ค. 2554  -  ปัจจุบัน

                   ต่อมา พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 ได้แบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จนถึงปัจจุบัน

                   วันที่ 14 กันยายน 2553  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานการศึกษาประถมศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ดังนี้

1. กลุ่มอำนวยการ

2. กลุ่มบริหารงานบุคคล

3. กลุ่มนโยบายและแผน

4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

6. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

7. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

8. หน่วยตรวจสอบภายใน