นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

 

1. วิสัยทัศน์

                “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม การเรียนรู้ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล “  

 

2. พันธกิจ

             1. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงเท่าเทียม และส่งเสริม สนับสนุนประชากรวัยเรียน ได้ศึกษา

จนจบการศึกษาภาคบังคับ

             2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต

             3. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ให้เป็นบุคคลที่มีสมรรถนะ

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

ทุกระดับ

                4. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม เพื่อปลูกฝังคุณธรรม สร้างจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย์และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและวิทยฐานะ

6. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาและ สพป. บริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน

                7. ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้

                8. ประสานองค์กรภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

3. เป้าประสงค์

             1.   ประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มและทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อย 12 ปี ตามสิทธิ

อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และมีนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต

             2. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เมื่อจบหลักสูตรแต่ละระดับแล้ว มีคุณลักษณะอัน         พึงประสงค์ และมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                3. นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 มีอัตราการออกกลางคันลดลง โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ

                4. ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานได้   อย่างมีประสิทธิภาพ มีขวัญและกำลังใจเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลแห่งการเรียนรู้

                5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีศักยภาพสูงในการบริหารจัดการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กรแห่งการเรียนรู้