นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

 

 

กลยุทธ์การจัดการศึกษา

กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

             1. สร้างโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

             2. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตามหลักสูตรและผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

                3. ปลูกฝังคุณธรรม ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

             4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

             5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

             6. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้

             7. ประสานภาครัฐ   เอกชน และชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา