เรื่อง  การอบรมการพัฒนาการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ดาวน์โหลด  หนังสือราชการ/ตารางอบรม

เอกสารประกอบการอบรม (ดาวน์โหลดได้ในวันที่ 19 ก.ค.62)

   1. ปก

   2. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.

   3. การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

   4. คู่มือโปรแกรม Thai School Lunch

   5. ความสำคัญของการจัดบริการอาหารสำหรับนักเรียน

   6. เกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาล (โรงอาหาร)

   7. การปฏิบัติงานการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560