นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนขายโอกาส 30 โรงเรียน ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 13 - 15 กรกฎาคม 2562


เข้า
ร่วมกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา อำเภอชุมพวง


หนังสือราชการ