นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

รียนผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านดอนตัดเรือ, บ้านเมืองไผ่, บ้านหนองแวง, บ้านหนองตะคลอง,  วัดบ้านขี้เหล็ก, หนองม่วงหนองแวง


แจ้งผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

หนังสือนำ


บัญชีรายชื่อ1


บัญชีรายชื่อ2


เอกสารการโอนเงิน