นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจำปี 2561

หนังสือราชการ...คลิกที่นี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย...คลิกที่นี่

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 33 โรงเรียน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1 โรงเรียนบ้านชีวาน
2 โรงเรียนบ้านดอนแซะ
3 โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร
4 โรงเรียนบ้านทับควาย
5 โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก
6 โรงเรียนบ้านหนองห่าง
7 โรงเรียนหนองกุงวันชาติ
8 โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง
9 โรงเรียนอัมพวันวิทยา
10 โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง
11 โรงเรียนบ้านขามใต้
12 โรงเรียนบ้านโนนสูง
13 บ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์)
14 บ้านฉกาจช่องโค
15 บ้านม่วงขามประชารักษ์
16 บ้านหนองนกคู่
17 บ้านหนองบัวนาค
18 บ้านหญ้าคา
19 วัดบ้านหนองขาม
20 บ้านวังม่วง
21 วัดบ้านถนนโพธิ์
22 โนนสมบูรณ์หนองมะเขือ
23 บ้านดอนสามัคคี
24 วัดบ้านขี้เหล็ก
25 โนนเพ็ดวิทยา
26 บ้านหันเตย
27 วัดบ้านโคกพระ
28 บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก
29 บ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา)
30 บ้านทุ่งมนวิทยาคาร
31 ไตรราษฎร์สามัคคี
32 บ้านหวายโนนโพธิ์
33 บ้านหนองปรือแก้ว