นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง    โปสเตอร์ประวัติความเป็นมาวันเยาวชนแห่งชาติ

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

                   ตามที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ นั้น

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงขอให้ดาวน์โหลดโปสเตอร์ประวัติความเป็นมาวันเยาวชนแห่งชาติทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วันเยาวชนแห่งชาติ และเพื่อใช้สำหรับจัดบอร์ดนิทรรศการเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

                    จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

คลิกดาวน์โหลดหนังสือราชการที่นี่

คลิกดาวน์โหลดโปสเตอร์ที่นี่