นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง ประกาศผลการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2561

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ดังต่อไป

1.โรงเรียนช่องแมวพิทยา

2.โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา

3.โรงเรียนบ้านประสุข

4.โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี

5.โรงเรียนพิมายสามัคคี 1

6.โรงเรียนท่าลาด

หนังสือราชการ..คลิกที่นี่ (ให้เลื่อนไฟล์จะพบหนังสือของโรงเรียนท่าน)

ประกาศศูนย์การเรียนฯ...คลิกที่นี่