นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง ขอเชิญสถานศึกษาเข้ารับป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2561

หนังสือราชการ...คลิกที่นี่

รายชื่อโรงเรียน...คลิกที่นี่

กำหนดการ...คลิกที่นี่

แบบตอบรับและเอกสารที่เกี่ยวข้อง...คลิกที่นี่

ประกาศสถานศึกษาพอเพียง และประกาศศูนย์การเรียนรู้ฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ...คลิกที่นี่

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 39 โรงเรียน ดังต่อไปนี้

ที่ โรงเรียน อำเภอ หมายเหตุ
1 พิมายสามัคคี 1 พิมาย ศูนย์การเรียนรู้ฯ ปี 2561
2 ช่องแมวพิทยา ประทาย ศูนย์การเรียนรู้ฯ ปี 2561
3 บ้านประสุข ชุมพวง ศูนย์การเรียนรู้ฯ ปี 2561
4 บ้านหนองแวงสามัคคี ชุมพวง ศูนย์การเรียนรู้ฯ ปี 2561
5 บ้านสาหร่ายวิทยา ชุมพวง ศูนย์การเรียนรู้ฯ ปี 2561
6 ท่าลาด ชุมพวง ศูนย์การเรียนรู้ฯ ปี 2561
7 บ้านชีวาน พิมาย สถานศึกษาพอเพียง ปี 2561
8 บ้านดอนแซะ พิมาย สถานศึกษาพอเพียง ปี 2561
9 คมเพชรวิทยาคาร ประทาย สถานศึกษาพอเพียง ปี 2561
10 บ้านทับควาย พิมาย สถานศึกษาพอเพียง ปี 2561
11 บ้านใหม่ฉมวก พิมาย สถานศึกษาพอเพียง ปี 2561
12 บ้านหนองห่าง ประทาย สถานศึกษาพอเพียง ปี 2561
13 หนองกุงวันชาติ ประทาย สถานศึกษาพอเพียง ปี 2561
14 วัดบ้านโคกสีโนนรัง ประทาย สถานศึกษาพอเพียง ปี 2561
15 อัมพวันวิทยา ประทาย สถานศึกษาพอเพียง ปี 2561
16 วัดบ้านหนองสะแบง ประทาย สถานศึกษาพอเพียง ปี 2561
17 บ้านขามใต้ พิมาย สถานศึกษาพอเพียง ปี 2561
18 บ้านโนนสูง ประทาย สถานศึกษาพอเพียง ปี 2561
19 บ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) พิมาย สถานศึกษาพอเพียง ปี 2561
20 บ้านฉกาจช่องโค พิมาย สถานศึกษาพอเพียง ปี 2561
21 บ้านม่วงขามประชารักษ์ พิมาย สถานศึกษาพอเพียง ปี 2561
22 บ้านหนองนกคู่ ชุมพวง สถานศึกษาพอเพียง ปี 2561
23 บ้านหนองบัวนาค ประทาย สถานศึกษาพอเพียง ปี 2561
24 บ้านหญ้าคา ประทาย สถานศึกษาพอเพียง ปี 2561
25 วัดบ้านหนองขาม ประทาย สถานศึกษาพอเพียง ปี 2561
26 บ้านวังม่วง ประทาย สถานศึกษาพอเพียง ปี 2561
27 วัดบ้านถนนโพธิ์ ประทาย สถานศึกษาพอเพียง ปี 2561
28 โนนสมบูรณ์หนองมะเขือ เมืองยาง สถานศึกษาพอเพียง ปี 2561
29 บ้านดอนสามัคคี ประทาย สถานศึกษาพอเพียง ปี 2561
30 วัดบ้านขี้เหล็ก ประทาย สถานศึกษาพอเพียง ปี 2561
31 โนนเพ็ดวิทยา ประทาย สถานศึกษาพอเพียง ปี 2561
32 บ้านหันเตย ประทาย สถานศึกษาพอเพียง ปี 2561
33 วัดบ้านโคกพระ ประทาย สถานศึกษาพอเพียง ปี 2561
34 บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก ประทาย สถานศึกษาพอเพียง ปี 2561
35 บ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) ประทาย สถานศึกษาพอเพียง ปี 2561
36 บ้านทุ่งมนวิทยาคาร ประทาย สถานศึกษาพอเพียง ปี 2561
37 ไตรราษฎร์สามัคคี ประทาย สถานศึกษาพอเพียง ปี 2561
38 บ้านหวายโนนโพธิ์ พิมาย สถานศึกษาพอเพียง ปี 2561
39 บ้านหนองปรือแก้ว ชุมพวง สถานศึกษาพอเพียง ปี 2561