นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับการประกาศเป็น "สถานศึกษาพอเพียง") ...คลิกดูรายชื่อที่นี่

หนังสือราชการ...คลิกดาวน์โหลดที่นี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1...คลิกดาวน์โหลดที่นี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2...คลิกดาวน์โหลดที่นี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3...คลิกดาวน์โหลดที่นี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4...คลิกดาวน์โหลดที่นี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5...คลิกดาวน์โหลดที่นี่