นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ขอความร่วมมือแจ้ง นักเรียน ครู โรงเรียน ที่ได้รับทุนฯ เข้ารับทุนใน วัน เวลา สถานที่ดังกล่าว ขอความกรุณาไปลงทะเบียนเวลา 10.00 น.

ให้โรงเรียนที่ได้รับทุนสนับสนุนนำใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนตามจำนวนที่ได้รับ มาแลกเช็คในวันที่มารับทุน (28 พ.ย.62)


หนังสือแจ้ง


ทุนสนับสนุนนักเรียน


ทุนสนับสนุนครู


ทุนสนับสนุนโรงเรียน


กำหนดการ