นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรียนผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านจาบ บ้านตะเภาหนุน บ้านโนนตาเถร วัดบ้านทุ่งสว่าง ปราสาทหินนางรำ วัดบ้านโคกพระ บ้านหนองกรดวิทยา    ดอนใหญ่พัฒนา โนนเพ็ดวิทยา  บ้านละเลิงหิน  บ้านดอนวัว โนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ บ้านหนองแวง บ้านขุยวิทยา บ้านช่องแมว กุลโน บ้านคล้า นิคมสร้างตนเองพิมาย3 บ้านม่วงขามปรชารักษ์ บ้านโนนพุทรา บ้านศาลา บ้านหนองหลักสามัคคี บ้านเมืองไผ่ บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี     บ้านหนองตะคลอง บ้านใหม่ปฏิรูป บ้านหนองนกคู่ 


หนังสือราชการ

บัญชีรายชื่อ1

บัญชีรายชื่อ2

บัญชีรายชื่อ3

บัญชีรายชื่อ4

บัญชีรายชื่อ5

เอกสารโอนเงิน1

เอกสารโอนเงิน2