นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครร่วมค่าย Sumsung Future Career Bootcamp

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด

ดาวน์โหลด - หนังสือราชการ

                  - สิ่งที่ส่งมาด้วย