นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง แบบประเมินการดำเนินงานของโรงเรียนในการบริหารจัดการขยะและสร้างวินัย ในการลดขยะและคัดแยกขยะภายใต้แนวคิดโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school)...คลิกดาวน์โหลดหนังสือราชการที่นี

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะโรงรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 47 โรงเรียน) คลิกดูรายชื่อที่นี่ หรือ คลิกค้นหาในระบบที่นี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย...หนังสือ สพฐ. คลิกที่นี่

คลิกตอบแบบประเมินที่นี่