นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ด่วนที่สุด รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ของผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นป.1 - ม.6 ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามระดับชั้น 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

หนังสือราชการ...คลิกดาวน์โหลดที่นี่

คลิกรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางฯที่นี่