นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมย์ามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563...คลิกดาวน์โหลดหนังสือราชการที่นี่

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

       
ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่  1  อำเภอโนนแดง        
ที่ โรงเรียน        
1 ชุมชนโนนแดง        
2 วังหินประชาสรรค์        
3 วัดบ้านโคกหนองแวง        
4 คูเตยราษฎร์สามัคคี        
5 บ้านนาดี        
6 บ้านป่าตะแบง        
7 บ้านฝาง        
8 บ้านหนองบง        
9 บ้านหนองม่วง        
10 บ้านหนองหญ้าขาว        
11 บ้านโนนตาเถร        
12 วัดบ้านหินตั้ง        
13 แกสำโรงวิทยา        
14 วัดบ้านตะเภาหนุน        
15 บ้านดอนยาว        
16 วัดบ้านทุ่งรี        
ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่  2  อำเภอประทาย        
ที่ โรงเรียน        
1 บ้านหันเตย        
2 วัดบ้านนางิ้ว        
3 บ้านหนองโน        
4 วัดบ้านถนนโพธิ์        
5 บ้านทุ่งมนวิทยาคาร        
6 วัดบ้านตำแย        
7 วัดบ้านโคกเพ็ด        
8 วัดปลักแรต        
9 ช่องแมวพิทยา        
10 บ้านหนองแสง        
11 ดอนมัน        
12 บ้านละเลิงหิน        
13 หนองกรดวิทยา        
ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่  3  อำเภอประทาย
ที่ โรงเรียน        
1 วัดบ้านหนองสะแบง        
2 ดอนอีลุ่ม        
3 บ้านหญ้าคา        
4 ปราสาทหินนางรำ        
5 วัดบ้านหนองเดิ่น        
6 วัดบ้านสี่เหลี่ยม        
7 วัดบ้านดอนตะหนิน        
8 บ้านวังม่วง        
9 บ้านฝาผนัง        
10 วัดบ้านขี้เหล็ก        
11 บ้านหนองพลวง        
12 วัดบ้านหนองคึม        
13 วัดบ้านหนองกก        
14 บ้านประทาย        
15 บ้านตลาดไทร        
16 หนองกุงวันชาติ        
17 บ้านกระทุ่มราย        
18 บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก        
ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่  4  อำเภอประทาย        
ที่ โรงเรียน        
1 บ้านคึมหญ้านาง        
2 วัดบ้านโคกพระ        
3 วัดบ้านหนองคู        
4 สี่แยกศรีอรัญวิทยา        
5 วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว        
6 บ้านโนนภิบาลโคกกลาง        
7 วัดบ้านโคกสีโนนรัง        
8 บ้านหันหัวยทราย        
9 คมเพชรวิทยาคาร        
10 อัมพวันวิทยา        
11 สัมพันธมิตรวิทยา        
12 บ้านหนองบัวนาค        
13 บ้านหนองคอกควาย        
14 บ้านหนองห่าง        
15 บ้านหนองพลวงน้อย        
16 รวมมิตรพัฒนา        
17 เมืองโดนสำโรง        
18 บ้านดอนวัว        
19 บ้านดอนสามัคคี        
20 โนนเพ็ดวิทยา        
ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่  5  อำเภอเมืองยาง        
ที่ โรงเรียน        
1 เมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ"        
2 จตุคามพิทยาคม        
3 อรพิมวิทยา        
4 บ้านโนนปีป        
5 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์        
6 บ้านกระเบื้องวิทยาคาร        
7 บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล        
8 บ้านนา        
9 บ้านนางโทพัฒนา        
10 บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์        
11 บ้านโนนตำหนัก        
12 บ้านโนนไม้งาม        
13 บ้านโนนสมบูรณ์        
14 ท่าเรือวิทยา        
15 เมืองจากวิทยา        
16 บ้านโนนเพชรพิทยาคม        
ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่  6  อำเภอลำทะเมนชัย        
ที่ โรงเรียน        
1 บ้านสี่เหลี่ยม        
2 บ้านลำทะเมนชัย        
3 บ้านไพล        
4 บ้านมาบป่าแดง        
5 บ้านโสกดู่        
6 วัดจันทนาราม        
7 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร        
8 บ้านหนองจานใต้        
9 บ้านหนองจาน        
10 บ้านช่องแมว        
11 บ้านหนองดู่        
12 บ้านหนองโป่ง"ราษฎร์บำรุง"        
13 บ้านหนองไผ่พิทยาคม        
14 บ้านหนองมะเขือ        
15 บ้านหนองยาง        
16 บ้านหนองแวง        
17 บ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา        
18 หนองอ้อวิทยาคม        
19 บ้านดงหลบ        
20 บ้านขุยวิทยา        
ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่  7  อำเภอพิมาย        
ที่ โรงเรียน        
1 อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย        
2 ท้าวสุรนารี        
3 บ้านคล้า        
4 บ้านซาด        
5 กุลโน        
6 บ้านกระเบื้องใหญ่        
7 บ้านเตยประชาบำรุง        
8 บ้านสัมฤทธิ์        
9 บ้านซึม        
10 บ้านท่าแดง        
11 บ้านดอนแซะ        
12 บ้านหวายโนนโพธิ์        
13 บ้านม่วงขามประชารักษ์        
14 ชุมชนบ้านวังหิน        
15 บ้านชีวาน        
16 บ้านดอนเขว้า        
17 จารย์ตำรา        
18 บ้านโนนม่วง        
19 บ้านทับควาย        
20 บ้านถนน        
ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่  8  อำเภอพิมาย        
ที่ โรงเรียน        
1 บ้านหนองปรือ        
2 ชุมชนบ้านหนองจิก        
3 บ้านมะกอก        
4 บ้านโคกขาม        
5 บ้านตะคร้อ        
6 บ้านตะบอง        
7 บ้านดงประชานุกูล        
8 บ้านศาลา        
9 บ้านโนนโชงโลง        
10 บ้านกระเบื้อง        
11 บ้านโนนพุทรา        
12 บ้านตลาดประดู่        
13 บ้านโนนตะแบก        
14 พิมายสามัคคี 1        
ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่  9  อำเภอพิมาย        
ที่ โรงเรียน        
1 บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี        
2 นิคมสร้างตนเองพิมาย 2        
3 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4        
4 บ้านใหม่ฉมวก        
5 บ้านฉกาจช่องโค        
6 บ้านสะแกงาม        
7 เพชรหนองขาม        
8 บ้านดอนหวาย        
9 บ้านหนองบัวคำ        
10 นิคมสร้างตนเองพิมาย 6        
11 นิคมสร้างตนเองพิมาย 1        
ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่  10  อำเภอชุมพวง        
ที่ โรงเรียน        
1 อนุบาลชุมพวงวิทยา        
2 บ้านโนนยอ        
3 บ้านประสุข        
4 ห้วยบงวิทยา        
5 ประโดกสามัคคี        
6 โนนขุยสามัคคี        
7 ไทยรัฐวิทยา        
8 วัดโชติการาม        
ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่  11  อำเภอชุมพวง        
ที่ โรงเรียน        
1 วัดสองพี่น้อง        
2 บ้านโคกหินช้าง        
3 บ้านหนองนกคู่        
4 บ้านลุงประดู่        
5 บ้านหนองโดนรกฟ้า        
6 บ้านหนองปรือแก้ว        
7 โนนตูม        
8 หนองปรือแดง        
ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่  12  อำเภอชุมพวง        
ที่ โรงเรียน        
1 บ้านโนนรัง        
2 บ้านใหม่ปฏิรูป        
3 วัดเจริญราษฎร์บำรุง        
4 บ้านหนองบัว        
5 บ้านใหม่พัฒนา        
6 บ้านตลาดไทร        
7 วัดโพธิ์ศรีบรรจง        
8 บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี        
9 บ้านหนองตาด        
10 หนองสองห้องแวงน้อยวิทยา        
11 บ้านโคกเพชร        
12 บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา