นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

hot โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. หนังสือส่ง

๒. แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการฯ(แบบ อกว.สสผ ๑)และราคากลางวัสดุ อุปกรณ์