new ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘

รายละเอียดเพิ่มเติม

new ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตราการในการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกล เข้าค้ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

รายละเอียดเพิ่มเติม

new ขั้นตอนการเสนอขออนุญาตินำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่

รายละเอียอดเพิ่มเติม