นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

new ♦♦ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา/ไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ♦♦ new

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548 ...คลิกที่นี่

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียน และนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ...คลิกที่นี่

หนังสือ สพป.นครราชสีมา เขต 7 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04068/723 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2557 เรื่อง มาตรการในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ...คลิกที่นี่

หนังสือ สพป.นครราชสีมา เขต 7 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04068/775 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2557 เรื่อง มาตรการในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ...คลิกที่นี่

หนังสือ สพป.นครราชสีมา เขต 7 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04068/579 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การเฝ้าระวังป้องกันนักเรียนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในรถและการไปทัศนศึกษา ...คลิกที่นี่

หนังสือ สพป.นครราชสีมา เขต 7 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04068/1313 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ...คลิกที่นี่