นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

icon_new2คำสั่งแต่งคณะกรรมการบริการศูนย์เสมารักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7

icon-pdf หนังสือส่ง
icon-pdf คำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เสมารักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7
icon-pdf คำสัง่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเสมารักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7
icon-pdf คำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เสมารักษ์อำเภอลำทะเมนชัย
icon-pdf คำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เสมารักษ์อำเภอโนนแดง
icon-pdf คำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เสมารักษ์อำเภอพิมาย
icon-pdf คำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เสมารักษ์อำเภอเมืองยาง
icon-pdf คำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เสมารักษ์อำเภอประทาย
icon-pdf คำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เสมารักษ์อำเภอชุมพวง