นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์

icon-pdf หนังสือส่งที่ ศธ 04068/1173
icon-pdfประกาศบริษัทไปรณีย์ไทย