นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ข้อมูลประชากรวัยเรียนปี 2550 (ตาม ทร.14)

อ.ประทาย

อ.โนนแดง

อ.พิมาย

อ.ชุมพวง

อ.ลำทะเมนชัย

อ.เมืองยาง