นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

โครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

 

เมื่อวันที่ ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๗  นายกิตติพงศ์  โด่งพิมาย  รอง ผอ.นครราชสีมา เขต ๗  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

 

                โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและมอบนโยบาย  และทีมวิทยากรนำโดย นายจำเริญ นาคดิลก รองผอ. สพป.นครราชสีมา เขต ๗  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะครูผู้สอนสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา        ในสังกัด  เพื่อการนำเทคนิคการสอนและการตั้งคำถามแบบ RCA ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม ดูได้ที่ https://www.facebook.com