นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ทุนการศึกษาบริษัทดั๊บเบิ้ลเอ(1991)จำกัด(มหาชน)"Double A Better Tomorrow ปลูกฝัน ปลูกปัญญา"

หนังสือส่ง