นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรหลักสูตรการสื่อสารของพ่อแม่กับลูก

ที่ศธ.04068/3712 --->  ดาวน์โหลด

กำหนดการอบรม  --->  ดาวน์โหลด

รายละเอียดผู้เข้ารับการอบรม --->  ดาวน์โหลด