นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การรับนักเรียนโควตาจังหวัดเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสิรินธรรราชวิทยาลัย

ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย :

1.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04068/0406
  2.ประกาศ
  3.กำหนดการ
  4.ใบสมัคร