นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น

ดาวน์โหลด ที่ ศธ 04068/640
  กำหนดการประชุม
  รายชื่อสถานศึกษาเป้าหมาย