นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลด ที่ ศธ 04068/2855
  รายละเอียด