นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ขอเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการเผยแพร่ธรรม

ดาวน์โหลด :ที่ ศธ 04068/3042
  :รายละเอียดหลักสูตรค่ายธรรมวุธ
 

:รายละเอียดหลักสูตรค่ายธรรมวุธ(พอสังเขป)

 รายละเอียดต่อ

  :แบบตอบรับ