นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกการอบรมบุคคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้สูง (A.T.C.) ขั้น 2 ท่อน

ดาวน์โหลด