นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

มาตรการแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง "สพฐ.รู้ทัน แบ่งปันแหล่งน้ำสู้ภัยแล้ง"

ดาวน์โหลด