นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง ขอความร่วมมือส่งทีมตัวแทนจังหวัดเข้าประกวดกิจกรรมการแสดงสมาชิก TO BE NUMBER ONE

สิ่งที่ส่งมาด้วย ที่ ศธ 04068/1565
  1.กำหนดการ
  2.ใบสมัคร
  3.เกณฑ์การพิจารณา