นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง  ขอเชิญสถานศึกษาเข้ารับป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2560 ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน (จำนวน 101 โรงเรียน) ตามรายชื่อดังนี้...คลิกที่นี่

หนังสือราชการ...คลิกที่นี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ประกาศรายชื่อสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2560...คลิกที่นี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หนังสือ สป. ...คลิกที่นี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 กำหนดการ  ...คลิกที่นี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบตอบรับและเอกสารที่เกี่ยวข้อง...คลิกที่นี่


 แบบตอบรับเข้าร่วมพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ และเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ปี 2560 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในแบบตอบรับออนไลน์ ผ่าน link https://goo.gl/XU2VrQ คลิกที่นี่

หรือ QR code