นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   การนิเทศและติดตามการสร้างวินัยและจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และน้อมนำแนวความคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสี่เเหลี่ยม  ...คลิกดาวน์โหลดหนังสือที่นี่

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตะแบง  ...คลิกดาวน์โหลดหนังสือที่นี่

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง  ...คลิกดาวน์โหลดหนังสือที่นี่

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา  ...คลิกดาวน์โหลดหนังสือที่นี่

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนอาสนาราม"เปล่งอุปถัมภ์"  ...คลิกดาวน์โหลดหนังสือที่นี่

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา)  ...คลิกดาวน์โหลดหนังสือที่นี่