นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

บ้านดอนตัดเรือ,บ้านหนองม่วง,วัดบ้านโคกหนองแวง,วัดบ้านทุ่งรี,วังหินประชาสรรค์,บ้านนาดี (อำเภอโนนแดง)


ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) (อำเภอประทาย)


บ้านหนองจาน,บ้านลำทะเมนชัย,บ้านหนองจานใต้,บ้านไพล,บ้านหนองไผ่พิทยาคม (อำเภอลำทะเมนชัย)


บ้านถนน,บ้านดอนเขว้า,โนนกระเบื้องสามัคคี,เพชรหนองขาม,บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา,บ้านดอนหวาย (อำเภอพิมาย)


วัดเจริญราษฎร์บำรุง (อำเภอชุมพวง)


หนังสือส่ง


รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติการช่วยเหลือ


หนังสือแจ้งการอนุมัติและให้เปิดบัญชีเพื่อรับเงินสงเคราะห์


แบบรับแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online