นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง  การประกวดโอทอป จูเนียร์(OTOP Junior Contest)

เรียน ผูู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง

หนังสือราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2